• La Vall de Llémena

    -Un secret de la natura-

La Vall de  
Llémena

Privacitat de dades

Política de privacitat de llemena.com
1- Tractament de les dades
2- Deures i obligacions
3- Cessions
4- Consentiment
5- Drets dels afectats
6- Transaccions segures
7- Política de galetes (cookies)
8- Legislació aplicable

 

llemena.com, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades.

Tota la informació que es recull a llemena.com es tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

1- Tractament de les dades
Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altre dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l'usuari i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les que es tingui accés com a conseqüència del registre a llemena.com.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per la sol·licitud d'algun servei facilitat a través de llemena.com. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l'execució del servei resulten necessàries pel desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Finalment, llemena.com garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.
 
 

En el ferm propòsit de seguir complint amb les nostres obligacions derivades de les diferents normatives per les quals nostra activitat està regulada;

 

Li informem del següent:

Conforme a l'establert en el nou Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades o RGPD, plenament aplicable el 25 de maig de 2018, ens correspon informar-li sobre com tractem les seves dades personals, en aquest sentit li recordem que;

El responsable del tractament de les seves dades és:

Nom o Raó social: IDIOMATIC LANGUAGE SERVICES S.L.

 

Adreça: Pg General Mendoza 7 pral , 17002 Girona

 

Telèfon: 972212354

 

Adreça de correu electrònic: info(arroba)idiomatic.net

Les finalitats del tractament de les seves dades són:

 


-Donar resposta a sol·licituds d'informació, pressupostos, projectes, dubtes o comentaris sobre els nostres serveis.

-La prestació dels serveis relacionats amb la nostra activitat.

-La gestió administrativa i comptable derivada de la finalitat anterior, com per exemple la facturació, cobraments i pagaments, etc.

-Possibles comunicacions comercials relacionades amb la nostra activitat (opcional)

 

La Base legal per al tractament de les seves dades personals és:

 

Que a la nostra entitat tractem les seves dades amb el seu consentiment exprés des del moment de la recollida dels mateixos i quan vostè els va facilitar, així com sobre la base del compliment d'un contracte de prestació de serveis.

 

Conservarem les seves dades:

 

Mentre es mantingui la relació contractual, o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, en concret, almenys 5 anys des de l'última operació relacionada amb el nostre servei.

 

No cedirem les seves dades a tercers:

 

Tret que hi estiguem obligats per una llei. No obstant això, sobre la base de l'interès legítim i necessari per a la nostra activitat, és possible que alguns dels nostres serveis, precisin de tasques que seran realitzades per empreses proveïdores externes, com per exemple empreses de logística, empreses de programari informàtic de gestió, hosting, desenvolupament web i dominis, traductors autònoms, altres empreses de traducció, etc.

 

No obstant això, és la nostra obligació revisar i triar prestadors de serveis a la nostra entitat que ofereixin les garanties necessàries en matèria de protecció de dades i privadesa. Per això, l’informem que la nostra empresa ha triat entitats que ofereixen les garanties necessàries per protegir les nostres dades personals i les dels nostres clients. Per aquest motiu, hem formalitzat contractes de serveis amb clàusules específiques en matèria de protecció de dades i privadesa on es garanteixen unes mesures de seguretat adequades per protegir tota la informació personal a la qual aquestes hi poguessin tenir accés, arribant fins i tot a xifrar o codificar aquesta informació evitant l'accés no autoritzat.

 

Exercici de Drets de l'Interessat

 

Segons el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), pot exercir els següents drets:

 

- Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals continguts en els nostres fitxers,

 

- Dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes,

 

- Dret a sol·licitar la limitació del tractament en els casos establerts pel RGPD, en aquest cas, només els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.

 

- Dret a oposar-se al tractament de les dades,

 

- Dret a la portabilitat de les dades,

 

- Dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per exercitar els seus drets, haurà d'enviar la seva sol·licitud a la nostra entitat, adjuntant a la mateixa còpia del seu DNI, passaport o un altre document equivalent acreditatiu de la seva identitat i, si escau, de la persona que ho representi, a través dels següents mitjans:

 

Email: info”arroba”idiomatic.net

 

Adreça postal: Idiomatic Language Services S.L. Passeig General Mendoza 7 pral, 17002, Girona

Així mateix, en qualsevol moment podrà retirar el consentiment prestat sense que això afecti a la licitud del tractament enviant la seva sol·licitud pels mitjans anteriorment indicats, acompanyant a la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat.

Quedem a l'espera de la seva confirmació conforme coneix la normativa i desitja seguir col·laborant amb nosaltres. Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment addicional que desitgi fer-nos arribar.

 

 

 

 
La Vall de Llémena un secret de la natura

Seguiu-nos a

instagram llemenacom  facebook llemena  twitter llemena

  ©2018 llemena.com

Un secret de la natura